alapszabály

A JELENLÉT Kulturális és Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA

Az Egyesület megalakulását az alábbi Alapszabályban megfogalmazott feltételekkel, az Egyesület tisztségviselőinek, ellenőrző bizottsági tagjainak megválasztását, az Egyesület alapító tagjainak jegyzékét az Alapszabályhoz csatolt taggyűlési jegyzőkönyv tartalmazza.

I. Nyilvános adatok

1.    Az Egyesület neve: JELENLÉT Kulturális Közhasznú Egyesület
2.    Az Egyesület alapítási éve: 2007.

II. Általános rendelkezések

b)    Az Egyesület jogi személy, és az Egyesülethez csatlakozni kívánó és a tagsági feltételeknek megfelelő nagykorú személyek önkéntes, öntevékeny, kulturális szervezete.
c)    Az Egyesület az erről szóló külön jogszabályokban foglalt rendelkezéseknek megfelelő, polgárok szabad egyesülése nyomán létrejött olyan nonprofit közhasznú szervezet, amely közhasznú tevékenységeit nyilvánosan végzi, a gazdálkodása során elért eredményeket nem osztja fel, hanem azt a cél szerinti tevékenységre fordítja.
d)    Az Egyesület befektetési tevékenységet nem folytat.
e)    Az alapító tagok rögzítik, hogy amennyiben a szervezet éves bevétele meghaladja az 5 millió forintot, felügyelő bizottságot hoznak létre.
f)    Az Egyesület érvényesíti azokat az összeférhetetlenségi szabályokat, továbbá a belső szabályokra vonatkozó követelményeket, amelyeknek a közhasznú szervezetek megfelelnek. Az Egyesület keretében vagy annak tulajdoni részesedésével történő vállalkozási tevékenység csak az Egyesület közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve történhet, tiszteletbe tartva a közhasznú szervezetekről szóló 1997. CLVI. Törvény 4.§-át, továbbá az alapszabály rendelkezéseit.
6. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete semleges, pártoktól és minden politikai szervezettől független, azoktól támogatást nem kap, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési, önkormányzati képviselőket nem állít és nem is támogat.

III. Az Egyesület célja és tevékenységei

g)    Az Egyesület alapvető célja egy összművészeti szellemi-alkotó műhely létrehozása, amely elősegíti, lehetővé teszi és támogatja a fiatal tehetségek – különösen a hátrányos helyzetű művészek – elindulását, és jelenlétét a különböző művészeti ágakban, mint filmművészet, színművészet, zene, irodalom, digitális médiaművészet, képzőművészet, web-tervezés, web-grafika, divattervezés, belső építészet, biztosítva számukra a munkájukhoz szükséges infrastruktúrát, és az Egyesület tagjainak segítségét, szakértő iránymutatását.
h)    Az Egyesület a célkitűzéseinek megvalósítására irányuló tevékenységét elsősorban a tagok befizetései, támogatások, adományozók adományai, valamint pályázatokon nyert pénzösszegek által kívánja finanszírozni.
i)    Az Egyesület céljait a következő eszközökkel kívánja megvalósítani:
Kulturális, közösségi, társadalmi tevékenység. Rendezvények (kiállítások, filmvetítések, zenei rendezvények, divatbemutatók, video installációk, képzőművészeti kiállítások, stb.) szervezése és lebonyolítása külföldön és belföldön egyaránt,
Segítségnyújtás filmek, zenei kiadványok, színpadi művek, elkészítéséhez, képzőművészeti alkotások, irodalmi műalkotások kiadásához, megjelentetésével.
Másodlagos tevékenységként az Egyesület céljával kapcsolatos elektronikus média, és nyomtatott folyóirat, internetes honlap, periodikus kiadványok, tanulmányok, zenei CD-k, DVD-k kiadása.
Az Egyesület – neve és logója felhasználásával – védjegyet jegyeztet be az Egyesület által létrehozott műalkotások védelmére.
4.    A fenti cél szerinti közhasznú tevékenységek a Khtv 26.§ c) pontjával, azon belül a 4., 5., 10., 11., alpontokkal összhangban vannak.
5.    Az Egyesület a jelen Alapszabályba foglalt célkitűzésivel összhangban álló közhasznú tevékenységei biztosítása érdekében vállalja, hogy lehetőség szerint együttműködési szerződést köt hasonló tevékenységet ellátó szervezetekkel, hatóságokkal, önkormányzatokkal, intézményekkel

IV. Közhasznú tevékenység
j)    Az Egyesület rögzíti, hogy a törvényben és jelen Alapszabályban rögzített közhasznú tevékenységet folytat, továbbá biztosítja, hogy tagjain kívül bárki részesülhet a közhasznú szolgáltatásaiból.
k)    Az Egyesület a közhasznú szervezetekre irányadó rendelkezéseknek megfelelően járulékos vállalkozási, gazdasági és szolgáltatási tevékenységet is folytathat. Ez a tevékenység azonban megfelelően elkülönül az alaptevékenységtől, nem vezethet annak sérelmére vagy elhanyagolására, tiszteletben tartja az arra vonatkozó jogszabályokat és alapszabályi rendelkezéseket és nem szolgálhat közvetlenül az Egyesületen belüli egyéni haszonszerzést.
l)    Az Egyesület a közhasznú tevékenysége okán a nyilvánosság elvének biztosítására a következő szabályokat alkalmazza:
m)    A testületi szervek döntéseit a vezetőség nyilván tartja a határozatok tárában. Ebben fel kell tüntetni a vezető szervek döntéseinek, a vezetőségi határozatoknak, valamint a közgyűlési határozatoknak tartalmát, időpontját és hatályát, továbbá a döntést támogatók és ellenzők számarányát (nyílt szavazás esetén) személyét.
n)    A titkár feladata, hogy az Egyesület működésével összefüggő valamennyi iratba való betekintést — előre egyeztetett időpontban — tegye lehetővé bárki számára, az Egyesület székhelyén, illetve az Egyesület internetes honlapján.
o)    Az Egyesület testületi szerveinek döntéseit a székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán, illetve az Egyesület honlapján hozza nyilvánosságra.
p)    Az elnök gondoskodik az Egyesület döntéseinek érintettekkel való közléséről írásban, vagy elektronikus levélben, igazolható módon, a határozat meghozását követő 15 napon belül.
q)    Az Egyesület működésének módjáról, szolgáltatásai igénybe vételének módjáról, valamint beszámolói közléseiről időszaki kiadványaiban és Internetes honlapján tájékoztatja a nyilvánosságot.
V. A tagsági jogviszony tartalma, keletkezése, megszűnése.
A tagok jogai és kötelezettségei
1) Az Egyesület tagjai az alapítók, valamint tagja lehet minden, az Egyesület célkitűzéseivel egyetértő nagykorú természetes, aki:
·    elfogadja az Egyesület alapszabályát;
·    belépési szándékát a belépési nyilatkozat aláírásával kifejezésre juttatja,
·    akit az Egyesület két már meglévő tagja pártoló dokumentummal támogat,
·    vállalja a tagdíj fizetését,
·    kötelezettséget vállal az Egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre.

2) A tagfelvételről az Egyesület közgyűlése egyhangú határozattal dönt, titkos szavazással.

3) Az Egyesület tagsága:
r)    alapító tag
s)    rendes tag
t)    tiszteletbeli tag
u)    pártoló tag
alapító tagok: az Egyesület alakuló ülésének résztvevői, az Egyesület szellemiségének megformálói, célkitűzéseinek kidolgozói, az alapszabály megfogalmazói
rendes tagok: minden, az alakuló ülést követően belépett tag
tiszteletbeli tagok: azok a természetes személyek, akik az Egyesület célkitűzéseivel, tevékenységével egyetértenek és kiemelkedő alkotói tevékenységük és munkásságuk alapján az Egyesület tiszteletbeli taggá fogad
pártoló tagok: azok a természetes és jogi személyek, akik az Egyesület célkitűzéseivel és tevékenységével egyetértenek és az Egyesület céljainak megvalósításához anyagi és/vagy erkölcsi támogatást nyújtanak.

4) Tagsági jogviszony keletkezése:
v)    Az alapító tagsági viszony az Egyesület alapításával, az Egyesület bejegyzéséhez kötődő hatállyal kezdődik.
w)    A rendes tagsági viszony a belépési nyilatkozat dátumával kezdődően keletkezik, amennyiben az Egyesület közgyűlése a jelentkezőt az Egyesület sorába felveszi.
x)    A tiszteletbeli tagság az Egyesület vezetőségének felkérésére a tiszteletbeli tag közgyűlés általi elfogadással keletkezik.
y)    Pártoló tagsági viszony a pártoló tag felajánlása alapján a közgyűlés döntésével.

5) Tagsági jogviszony megszűnése:
a)    Alapító és rendes tag esetében:
·    a tag által a vezetőséghez másban benyújtott kilépési nyilatkozatával,
·    a tag közgyűlés általi kizárásával, ha
v    az alapszabály rendelkezéseit súlyosan megsérti vagy
v    tagdíjfizetési kötelezettségének a vezetőség írásbeli felszólítása ellenére 30 napon belül nem tesz eleget.
b)    Tiszteletbeli tag esetén:
·    a tiszteletbeli tag ilyen irányú kérésére
·    a tagok kezdeményezésére a közgyűlés határozata alapján.
c)    Pártoló tag esetében:
·    a pártoló tag vezetőséghez intézett nyilatkozatával

d)    Valamennyi tag esetében:
·    a tag halálával, jogi személyiségű tag esetén a jogi személy megszűnésével,
·    az Egyesület jogutód nélküli megszűnésével
·
e)     A tagsági viszony megszüntetéséről a vezetőség dönt. A tagság megszüntetését kimondó határozat ellen az érintett 15 napon belül fellebezhet a Közgyűléshez. A fellebbezést a soron következő Közgyűlés bírálja el.

6) A tagok jogai:
a)    Az alapító és rendes tagok joga, hogy:

·    részt vehetnek az Egyesület közgyűlésein és rendezvényein, valamint tanácskozási, indítványozási és szavazati joggal élhetnek,
·    közvetlenül – a közgyűlés keretében – választhatják meg a tisztségviselőket, valamint bármely tisztségre választhatók,
·    javaslatokat terjeszthetnek fel az Egyesület szerveihez,
·    igénybe vehetik az Egyesület által biztosított lehetőségeket,
·    részt vehetnek, vagy vállalhatnak az Egyesület, vagy mások által rendezett kiállításokon, szakmai rendezvényeken, szellemi alkotásukat bemutathatják, véleményüket elmondhatják,
·    az Egyesület által kibocsátott kiadványokban, folyóiratokban, egyéb médiaágban az Egyesület céljával és tevékenységi körével összhangban álló írásokat, recenziókat publikálhatnak, riportokat, filmeket, stb készítsenek,
·    az Egyesület vezetői szervei által meghatározott díjtételek szerint igénybe vehetik az Egyesület anyagi eszközeit, felszereléseit, berendezését,
·    folyamatosan tájékozódhatnak az Egyesület bármely területén elvégzett munkáról és bekövetkezett eseményről, tagokat érintő határozatokról, állásfoglalásokról,
·    az Egyesület testületeinek és tisztségviselőinek döntéseivel, állásfoglalásaival szemben ellenvéleményének hangot adhat,
·    az Egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát a tudomására jutástól számított 30 napon belül bíróság előtt megtámadhatja.

b)    A tiszteletbeli és pártoló tagok jogai:
·    részt vehetnek az Egyesület közgyűlésein, rendezvényein,
·    javaslatot, észrevételt terjeszthetnek elő az Egyesület valamennyi fórumán,
·    igénybe vehetik az Egyesület által biztosított lehetőségeket,
·    tájékozódhatnak az Egyesület által elvégzett feladatokról.
·    Az Egyesület jogi személy pártoló tagjai jogaikat bejegyzett képviselőik útján gyakorolhatják.

7) A tagok kötelezettségei
a)    Az alapító és rendes tagok kötelezettségei:
·    az alapszabályban foglalt kötelezettségek betartása,
·    tagdíj befizetése,
·    az Egyesület munkájában legjobb képességeik szerint való részvétel, az Egyesület hírnevének öregbítése,
·    az Egyesületben önként vállalt feladatok legjobb tudása szerinti, lelkiismeretes elvégzése,
·    az Egyesület vezető testületeinek felkérésére beszámolás az Egyesületben végzett tevékenységről,
·    szakmai kérésekben véleményt alkosson.

b)    A tiszteletbeli és pártoló tagok kötelezettségei:
·    az alapszabály ismerete,
·    szakmai véleményalkotás,
·    az Egyesületi célok erkölcsi és/vagy anyagi támogatása
·    Egyesület hírnevének öregbítése

Az Egyesület jogi személyiségű pártoló tagjai kötelezettségeiket bejegyzett képviselőik útján gyakorolják.

VI. Az Egyesület szervezete

1. Az Egyesület szervei:
z)    a közgyűlés,
aa)    az Egyesület vezetősége,
bb)    az ellenőrző bizottság.

2. Az Egyesület tisztségviselői:
cc)    A vezetőség tagjai
dd)    Az ellenőrző bizottság tagjai
ee)    A titkár.

1.a) A közgyűlés
·    Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, az Egyesület tagjainak rendszeres tanácskozása. A közgyűlés nyilvános, a taggyűlésen az alapító tagok, a rendes tagok, tiszteletbeli és pártoló tagok egyaránt részt vehetnek. A közgyűlést évente kétszer, ősszel és tavasszal az Egyesület elnöke hívja össze. Ha a vezetőség mást nem indítványoz, a tavaszi közgyűlés alapvetően az előző évi beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadását, a tárgyévi feladatok megtervezését, a tagdíj befizetésére történő felszólítást, az őszi közgyűlés a vezetőség jelentésének meghallgatását, a költségvetés elfogadását hivatott szolgálni.
·    A közgyűlést akkor is össze kell hívni, ha azt az Egyesület elnöke, vagy vezetősége indítványozza, továbbá a tagság 1/3-ának a cél megjelölésével történő írásbeli, vagy elektronikus levél útján történő kezdeményezésére, továbbá ha a bíróság elrendeli (rendkívüli közgyűlés).
·    A közgyűlésre szóló írásbeli, vagy elektronikus meghívót a tárgysorozat megjelölésével a vezetőség küldi ki, a kitűzött időpont előtt legalább 15, rendkívül indokolt esetben minimum 7 nappal.
·    A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon legalább a szavazásra jogosult tagok 50%-a +1 fő jelen van. Határozatképtelenség miatt új közgyűlés időpontját — amelyet az eredeti közgyűlési meghívóban fel kell tüntetni – úgy kell kitűzni, hogy a két közgyűlés között legalább 1 hét teljen el. A másodszor összehívott közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számától függetlenül határozatképes, abban az esetben, ha a fentiekről a szavazásra jogosult tagokat a meghívóban tájékoztatták.
·    A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet a levezető elnök, valamint két hitelesítő ír alá. Az Egyesület bármely rendes tagja kérheti a jegyzőkönyvben külön véleményének rögzítését.
·    A közgyűlés határozatait, amennyiben jogszabály, jelen alapszabály, vagy a közgyűlés másként nem rendelkezik, nyílt szavazással és egyszerű többséggel hozza. Indokolt esetben az Egyesület bármely tagja indítványozhatja a név szerinti szavazás elrendelését.
·    A közgyűlés nyilvános, ahol minden alapító és rendes tagot 1 szavazat illet meg. Külső személyek írásos részvételi szándékát a közgyűlést megelőző 7 nappal el kell juttatnia az elnökséghez.
·    Személyiségi jogi védelem,és a személyes adatok védelmében az ülésen résztvevők 2/3 részének indítványára az elnök zárt ülést rendelhet el.
A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
·    az alapszabály megállapítása és elfogadása,
·    új tagok felvétele,
·    az éves költségvetés meghatározása, az egyes fejezetek közötti átcsoportosítás jóváhagyása,
·    a vezetőség éves beszámolójának elfogadása,
·    az Egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének, feloszlásának kimondása,
·    az Egyesület tisztségviselőinek megválasztása,
·    az ellenőrző bizottság jelentésnek elfogadása,
·    a tagsági díj meghatározása.

1.b) Az Egyesület vezetősége
·    Az Egyesület vezetőségének tagjait a közgyűlés választja meg és hívhatja vissza. A közgyűlés külön választja meg a vezetőség elnökét és a vezetőség tagjait. Az Egyesület vezetősége 3 tagú: az elnökből és két alelnökből áll. A vezetőség a közgyűlésnek tartozik felelőséggel, tevékenységéről legalább évente egy alkalommal beszámol a közgyűlésnek.
·    A vezetőség az Egyesület ügyviteli és adminisztratív feladatainak ellátásával az Egyesület tagjai közül titkárt bíz meg. A megbízatás annak elfogadásával jön létre. A titkár elkészíti a szervezeti és működési szabályzatot, a jogszabályban előírt belső útmutatásokat, az Egyesület valamennyi iratába történő betekintést biztosítja, az elnökkel együtt utalványozási jogot gyakorol.
·    Az Egyesület vezetősége szükség szerint, de legalább évi négy alkalommal ülésezik. A vezetőség ülései nyilvánosak, azonban az azon való részvétel szándékot legkésőbb az ülés előtt 2 nappal előre írásban jelezni kell. A vezetőség ülését a titkár hívja össze. A meghívóban közölni kell az ülés helyét, időpontját, valamint a napirenden szereplő tárgysorozatot. A vezetőségi ülésekre a meghívót 8 nappal az esemény előtt meg kell küldeni. A meghívás történhet levél, fax, e-mail formájában, indokolt esetben szóbeli vagy telefonos értesítéssel is. A vezetőség üléseire meg kell hívni azokat a tisztségviselőket, illetve tagokat, szükség estén szakértőket, akiknek jelenléte szükséges a tárgysorozat szempontjából. A meghívottak tanácskozási joggal vesznek részt a testület munkájában.
·    A vezetőség határozatait nyíltan egyszerű szótöbbséggel hozza meg. A testület akkor határozatképes, ha az ülésen a vezetőség valamennyi tagja jelen van.
·    A vezetőség feladata, hogy
v    előkészíti az Egyesület közgyűlését,
v    javaslatot tesz az Egyesület költségvetésére, valamint évente beszámolót készít a költségvetés végrehajtásáról és az Egyesület tevékenységéről, javaslatot tesz a közgyűlés számára a közhasznúsági jelentés tartalmával összefüggésben,
v    két közgyűlés közötti időszakban irányítja az Egyesület munkáját,
v    dönt a tiszteletbeli tagságra, valamint a rendes tagok felvételére való előterjesztések ügyében,
v    dönt a bizottságok létrehozásáról,
v    megállapítja az Egyesület által szervezett rendezvények, illetve nyújtott szolgáltatások Egyesületen kívüliek által történő igénybevételének feltételeit.

1.c) Az ellenőrző bizottság
·    az ellenőrző bizottság szükség szerint, de legalább egyszer ülésezik, az ülés akkor határozatképes, ha azon mind a három tag jelen van, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.
·    az ellenőrző bizottság, mint felügyeleti szerv ellenőrzi az Egyesület működését és gazdálkodását. ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. Az ellenőrző bizottság, amennyiben bármilyen hiányosságot észlel az Egyesület munkájában, azt azonnal jelzi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Egyesületi szervnek és felhívja a figyelmét a helyes eljárásra.
·    Az ellenőrző bizottság köteles a közgyűlést tájékoztatni, indítványozni a közgyűlés összehívását, valamint tisztségviselő felfüggesztését, ha arról szerez tudomást, hogy:
v    az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az Egyesület érdekeit egyébként
v    súlyosan veszélyeztető esemény (mulasztás) történt, amelynek megszűntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az elnökség vagy a közgyűlés döntését teszi szükségessé,
v    ha az elnök, vagy az elnökség tagjainak felelősségét megalapozó tény merül fel.

·    Az ellenőrző bizottság tevékenységéről írásbeli tájékoztatást ad a közgyűlésnek,
·    Az ellenőrző bizottság ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a közhasznú szervezetekre vonatkozó jogszabályok a felügyelő szerv számára előírnak, függetlenül attól, hogy az Egyesület költségvetése az adott évben eléri-e az 5 millió forint értékhatárt, vagy sem.

2) Az Egyesület tisztségviselői:
A tisztségviselők megválasztása
·    Az Egyesület tisztségviselőit az Egyesület közgyűlése 1 éves időtartamra választja. Az Egyesület tisztségeire az Egyesület minden alapító és rendes tagja megválasztható.
·    A tisztújító közgyűlés összehívását megelőzően az Egyesület vezetősége 3 tagú javaslatot tesz az Egyesület tisztségviselőinek személyére. A vezetőség bizottságot jelöl ki annak érdekében, hogy a bizottság a tagok véleményének kikérését követően javaslatain túl az Egyesület bármely rendes, pártoló vagy tiszteletbeli tagja tehet javaslatot a tisztségviselők személyére.
·    Az Egyesület tisztségeire való jelöltnek az tekinthető, aki a tisztújító közgyűlés szavazatainak 50%-a + 1 szavazatot elnyerte.
·    Az Egyesület tisztségviselőit egyszerű többséggel és titkos szavazással választja a közgyűlés.

2.a) A vezetőség tagjai:
– elnök
– alelnökök

Elnök feladata:
·    vezeti az Egyesületet, kapcsolatot tart a vezetőség tagjaival
·    önállóan képviseli az Egyesületet hatóságok, bíróságok és harmadik személyek előtt,
·    irányítja az Egyesület titkárának és gazdasági vezetőjének munkáját
·    a munkáltatói jogokat gyakorolja az alkalmazottak felett
·    összehívja a közgyűlést
·    összehívja és vezeti a vezetőség üléseit
·    a titkárral közösen gyakorolja az utalványozási jogokat

Alelnökök feladatai:
·    az elnök akadályoztatása esetén, együttesen képviselik az Egyesületet hatóságok, bankok, bíróságok és harmadik személyek előtt
·    az elnök akadályoztatása esetén bármelyik alelnök jogosult a vezetőségi ülés levezetésére
·    részt vesznek a közgyűlés előkészítésében

2.b) Az ellenőrző bizottság tagjai:
·    Az ellenőrző bizottság három tagját a közgyűlés választja. Megbízásuk időtartama alatt az Egyesületben egyéb tisztséget nem vállalhatnak.
·    Az ellenőrző bizottság tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek a vezetőség ülésein, betekinthetnek az Egyesület irataiba, tájékoztatást kérhetnek az Egyesület vezetőségének tagjaitól. Egyes szakkérdések megvizsgálására, ideértve különösen a pénzügyi kérdéseket, szakértőt vehetnek igénybe.

2.c) Az Egyesület titkára
·    Az Egyesület titkárának feladata a pénzügyi-gazdasági-vagyonkezelői feladatok szervezése. A titkár felelősséggel tartozik az Egyesület által rábízott anyagi javakért. Ellátja mindazon feladatokat, amellyel az Egyesület elnöke, vagy vezetősége megbízza.
VII. Az Egyesület képviselete

Az Egyesület képviseletére az elnök jogosult, aki önállóan képviseli az Egyesületet bíróságok, hatóságok és harmadik személyekkel szemben. Az elnök akadályoztatása esetén az Egyesületképviseletét a két alelnök együttesen látja el.
A bankszámla feletti rendelkezésre az elnök valamelyik alelnökkel együttesen jogosult. Az utalványozási jogot az elnök a titkárral együtt, bármelyikük akadályoztatása esetén az alelnök gyakorolja.

VIII. Összeférhetetlenség

a)    Az Egyesület érvényesíti mindazokat az összeférhetetlenségi szabályokat, amelyek a közhasznú szervezetekre vonatkoznak. A vezető szervek és tisztségviselők nyilatkozattal ismerik el az összeférhetetlenségi szabályok folyamatos, következetes betartását. Ennek megfelelően:
·    A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685§ B pont) vagy élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, illetőleg bármilyen más előnyben, avagy megkötendő jogügyben egyébként érdekelt (eseti kizárás). Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az alapító okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
·    Nem lehet az ellenőrző bizottság elnöke, tagja, illetőleg könyvvizsgáló az a személy, aki a vezető szerv elnöke vagy tagja, vagy aki a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképpen nem rendelkezik. Valamint az, aki a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül (kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratának megfelelő cél szerinti juttatást) illetve a fentiekben meghatározott személyek hozzátartozója (közhasznú szervezettel ellentétes egyéb összeférhetetlenség).
·    Az eseti kizárást vagy a közhasznú szervezettel ellentétes egyéb összeférhetetlenséget az érintett kellő időben köteles felfedni, annak orvoslásában közreműködni vagy jogellenes helyzetet elhárítani. Az előzetes tájékoztatási kötelezettség kiterjed arra is, hogy az érintett személy visel-e egyidejűleg tisztséget más közhasznú szervezetnél is.
·    Közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be — annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig — vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

ff)    A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
IX. Az Egyesület gazdálkodása
1)    Az Egyesület vagyoni és pénzügyi forrásai:
·    A tagdíj
·    Adományok, támogatások
·    Az Egyesület esetleges gazdasági tevékenységeinek eredménye
·    Pályázatokon nyert támogatás

2)    Az Egyesület vagyonával a pénzügyi szabályok szerint, éves költségvetés alapján gazdálkodik, az Egyesület tulajdonában lévő ingó és ingatlan vagyonnal önállóan rendelkezik. Az Egyesület tartozásával vagyonával felel, pénzügyi rendelkezéseiről határozatot kell készítenie.
3)    A tagdíjakat a tárgyhónapra vonatkozóan a tárgyhónap utolsó napjáig be kell fizetnie. A tagdíj megállapításáról, és a tagdíj változtatásáról a közgyűlés alakuló ülésén határoz, 2/3-os többséggel, nyílt szavazáson.
4)    Az Egyesület gazdálkodása érvényesíti a közhasznú szervezetekre irányadó gazdálkodási előírásokat, így különösen.
·    A gazdálkodása során elért eredmény nem osztható fel, azt a cél szerinti tevékenységre, illetőleg közhasznú célok megvalósítására kell fordítani, közhasznú cél szerinti juttatás pályázathoz köthető
·    Az Egyesület a Khtv 214.§ (2) bekezdésének megfelelően az államháztartás alrendszereitől – a normatív támogatást kivéve – csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban, melyben meghatározzák az elszámolás módját, és feltételeit.
·    A közhasznú szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők, a támogatási lehetőségeket, azok feltételeit sajtó útján nyilvánosságra kell hozni.
·    Az Egyesület váltót, valamint más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsát ki. Az Egyesület vállalkozásai fejlesztéséhez a közhasznú tevékenységet veszélyeztető mértékű hitelt nem vesz fel, az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használja fel.
·    Befektetési tevékenység megkezdése előtt befektetési szabályzat készül, melyet a közgyűlés fogad el.

X. Egyéb rendelkezések

1)    Az Egyesület működése során keletkezett iratokat 5 évig megőrzi.
2)    A közgyűlés, a vezetőség és az ellenőrző bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni.
3)    Az Egyesület megszűnik:
·    ha jogutód nélküli feloszlását, vagy más Egyesülettel való egyesülését a közgyűlés kimondja;
·    ha az arra jogosult szerv feloszlatja, illetőleg megszűnését megállapítja;
·    ha tagjainak száma 10 fő alá csökken.
·    Az Egyesület megszűnése esetén vagyonával a közgyűlés rendelkezik, amelyet csak hasonló tevékenységre lehet fordítani.

Budapest, 2010.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s